• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • zmień

Język:

Waluta:

Kontakt dział handlowy: (22) 877 77 77, 0 801 011 997

Dodano produkt do koszyka

« Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka »

LG kup pralkę i odbierz zapas detergentów na rok

''

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNE „KUP PRALKĘ LG I ZYSKAJ ZAPAS DETERGENTÓW NA ROK”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Kup pralkę LG i zyskaj zapas detergentów na rok” (dalej zwanej „Promocją”).

1.2. Organizatorem Promocji jest Loyalty Point Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000491369 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.3. Sponsorem Promocji LG Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121072 (dalej zwana „Sponsorem”).

1.4. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do każdego z zakupionych produktów stanowi zestaw detergentów do prania (dalej zwana „Nagrodą” opisaną w ust. 4 )  z zastrzeżeniem, ust. 1.5 oraz ust. 1.6

1.5. Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Pralki LG, modele: 

a) pojemność do 8 kg: F0J5QN4W, F0J5WN3W,  F10B8ND0, F10B8QD, F10U2QDN0, F12B8QD0, F2J5QN3W, FH296CD3, F0J5QN3W, F0J5WN4W, F10B8ND, F10B8QD0, F10U2QDN1, F12A8CD, F12U2QDN0, F2J5QN4W, F2J5QN7S, F2J5WN3W, F2J5WN4W, F2J6QY8S, F2J6WY0W, F2J6WY8S, FH0G7QDN0, FH296WDS, FH2G7QDN0, FH2G7QDN5, FH4U1JBS2, FM2U2QDN1, F0J6WY1W, F1296NDA3, F12B8ND, F12B8QD, F14U1JBS2, F14U2QDN0, FH2U2HDM1N, FH2U2HDN1, FH4G6QDN2, F4J6QY0W, FH2G6NDN2

b) pojemność powyżej 8 kg: F14U2TDN0, F12U2TDN0, F14U2TDN1, F2J6TY1W, FH496AD3, FH4U2TDH1N, FH4U2VDN1, F14U2TDH0N, F4J6TG0W, FH4U1JBS6, FH2G6TDN2 

1.6. Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Promocji trwa w okresie od 5 czerwca 2017 do 31 sierpnia 2017 roku albo do wyczerpania puli nagród, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze. 

1.7. Ilość nagród jest zgodna z ilością Produktu przewidzianego do sprzedaży w ofercie promocyjnej i wynosi 3960. W przypadku, gdy pula nagród zostanie wyczerpana, Organizator Promocji poinformuje o tym zdarzeniu na stronie Promocji: www.strefalg.pl/swiezoscprzezrok 

1.8. Sprzedaż Produktów objętych Promocją prowadzona jest w wybranych placówkach handlowych oraz sklepach internetowych, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”. Uprawnienie do udziału w Promocji uzyskują tylko Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży (sklepach stacjonarnych lub internetowych), prowadzących sprzedaż danego Produktu, zgodnie z poniższą tabelą (Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży innych, niż wskazane poniżej, nie są objęte Promocją):

Sklepy stacjonarne prowadzące sprzedaż danego Produktu objętego Promocją

Sklep internetowy prowadzący sprzedaż danego Produktu objętego Promocją

www.agdhome.pl

1.9. Zakupu Produktów w sklepach internetowych należy dokonać od godziny 00:00 dnia 5 czerwca 2017 roku do godziny 23:59:59 dnia 31 sierpnia 2017 roku (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego).

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Pralki o których mowa w ust. 1.5., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI 

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki: 

a) w okresie, o jakim mowa w ust. 1.6., nabyć w jednym z Punktów Sprzedaży przynajmniej jeden Produkt oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę VAT) określający model zakupionej Pralki , oraz; 

b) zarejestrować się na stronie internetowej: www.strefalg.pl/swiezoscprzezrok , zwaną dalej „Stroną Promocji”

c) po rejestracji o jakiej mowa w ust. 3.1. lit. b) nie później niż do 14 września 2017r, zarejestrować Produkt na Stronie Promocji. 

3.2 Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 pkt b) uczestnik Promocji: 

a) podaje swoje następujące dane osobowe: 

• imię, 

• nazwisko, 

• datę urodzenia, 

• adres zamieszkania, 

• adres poczty elektronicznej, 

• numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z polskich zasobów numeracji;

b) podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji; 

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Promocji oraz w celach marketingowych Organizatora, 

d) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. 

3.3. Uczestnik Promocji, który dokonał rejestracji zgodnie z ust. 3.2. na podany adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Rejestracja powinna zostać potwierdzona w ciągu 48 godzin od wysłania e-maila z prośbą o potwierdzenie, poprzez wejście na podany w tym e-mailu link do podstrony Strony Promocji. W wypadku bezskutecznego upływu tego terminu, rejestracja będzie uważana za niedokonaną. 

3.4. Dokonanie prawidłowej rejestracji, zgodnie z ustępami 3.2. oraz 3.3. umożliwia logowanie się na Stronie Promocji z użyciem hasła podanego przez uczestnika oraz adresu e-mail uczestnika Promocji w charakterze loginu. 

3.5. W celu rejestracji Produktu o jakim mowa ust. 3.1. lit. c) uczestnik po zalogowaniu się na konto na Stronie Promocji, powinien wejść na podstronę „Dodaj Sprzęt”, a następnie wybrać z listy lub wpisać: 

a) model zakupionego Produktu, 

b) nazwę sieci sprzedaży, w której dokonano zakupu Produktu, 

c) datę zakupu w okresie, o jakim mowa w ust.1.6., 

d) numer seryjny Produktu, 

e) zdjęcie lub skan paragonu albo faktury VAT potwierdzających zakup Produktu (plik nie może przekraczać 2MG),

f) zdjęcie naklejki znamionowej, znajdującej się na obudowie Pralki z widocznym, 12-cyfrowym numerem seryjnym (plik nie może przekraczać 2MG),

3.6. Poprawna rejestracja Produktu zgodnie z ust. 3.5. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do odpowiedniej nagrody z zastrzeżeniem ust. 3.10. i o ile pula nagród przypadająca za zakup danego modelu Produktu nie została wyczerpana. 

3.7. Dane osobowe uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja uczestnika z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Produktu nie jest możliwa.

3.8. Podany przez uczestnika Promocji numer seryjny Produktu podlega sprawdzeniu co do zgodności z kryteriami określonymi w ust. 1.5. Ze względu na możliwe opóźnienia w procesie sprawdzania natychmiastowa rejestracja Produktu nie zawsze może okazać się możliwa. W takim wypadku, uczestnik Promocji zostanie poproszony o ponowienie rejestracji w późniejszym terminie. 

3.9. Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt, pod warunkiem, że w stosunku do wszystkich rejestrowanych Produktów została spełniona przesłanka, o jakiej mowa w ust. 3.1. lit a). jeżeli rejestracja kolejnego Produktu nie następuje przy pierwszej rejestracji uczestnika Promocji, uczestnik powinien zalogować się na Stronie Promocji, a następnie zarejestrować kolejny Produkt podając dane o jakich mowa w ust. 3.5. W takim wypadku ust. 3.6. i 3.7. stosuje się odpowiednio. 

3.10. W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Produktu przez uczestnika, przedstawiciel Organizatora weryfikuje informacje zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności czy zarejestrowany towar spełnia warunki uprawniające do przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora może zwrócić się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji, z prośbą o przedstawienie oryginału lub kopii dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury VAT) określającego model zakupionego Produktu. W razie nieprzedstawienia dowodu zakupu zgodnie z wymienioną prośbą w wyznaczonym terminie, uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu. Prawa te uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim, z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji (przede wszystkim adres e-mail podany podczas rejestracji do Promocji).

4. NAGRODY 

4.1. Nagrodami w Promocji są zestawy detergentów do prania.

Na jeden zestaw składa się: 3x płyn do płukania tkanin Cocolino o pojemości 960ml oraz 3x proszek do prania w płynie Surf o pojemności 4,2l

4.2. Łączna, sugerowana cena detaliczna brutto jednego zestawu wynosi 203,94 PLN.

4.3. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych wartości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

5. WYDAWANIE NAGRÓD 

5.1. Po spełnieniu warunku o jakim mowa w ust. 3.1. lit c) uczestnikowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie jego danych, niezbędnych do przesłania Nagrody. Podanie danych przez uczestnika powoduje wysłanie wiadomości e-mail na podany przez uczestnika adres z informacją, o dokonanej rejestracji produktu i rozpoczęciu procesu weryfikacji zgłoszenia. 

5.2. W terminie 14 dni od daty pozytywnie zakończonej weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.10., nie później niż do 29 września 2017 r. uczestnikowi wysyłana jest nagroda. 

5.3. Nagrody wysyłane są przesyłka kurierską, na adres pocztowy podany podczas rejestracji do Promocji.

5.4. W razie niemożności przesłania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, traci on prawo do nagrody. 

5.5. Zwrot zakupionego Produktu objętego Promocją, zobowiązuje uczestnika do niezwłocznego zwrócenia otrzymanej nagrody, na wskazany przez Organizatora adres pocztowy.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Promocji w terminie do dnia 24 września 2017 r. 

6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 

6.3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Loyalty Point sp. z o.o., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „LG - reklamacja”. 

6.4. W formularzu kontaktowym o jakim mowa w ust. 6.1. uczestnik wpisuje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz opis i powód reklamacji. 

6.5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 8 października 2017. 

6.6. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym. 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji. 

7.2. Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny. 

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji. 

7.5. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i Sponsora oraz na Stronie Promocji. 

7.6. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach i w zakresie wskazanych powyżej.

REGULAMIN PROMOCJI „Promocja LG - zakupy na raty 10 x 0%

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Promocja LG - zakupy na raty 10 x 0%”, zwanej dalej „Promocją” jest  AGD HOME Ciura, Wysokiński Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000390508, o kapitale zakładowym 100 000 zł, nr REGON: 143010335, nr NIP5272658897, zwana w dalej „Organizatorem”.

2. Promocja polega na:

a. dostarczeniu produktów dużego AGD marki LG na koszt Organizatora przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim określonych.

b. zakupach w systemie ratalnym Santander Consumer Bank S.A. w 10 ratach oprocentowanych 0%.

§2 WARUNKI PROMOCJI

1. Urządzenia objęte promocją: wszystkie urządzenia dużego AGD LG.

2. W ramach promocji opłata za transport zakupionego urządzenia zostanie obniżona do 0 zł.

3. W ramach promocji Klient może dokonać zakupu w systermie ratalnym 10 x 0% bez żadnych kosztów dodatkowych.

UWAGA: Kalkulator w systemie sklepu jest ustawiony obecnie na raty odroczone, jeśli są Państwo zainteresowani zakupem w ratach 10 x 0% prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem czatu, e-maila z Konsultantem, po ustaleniu szczegółów zostanie wysłany link z wnioskiem ratalnym do wypełnienia.

5. Promocyjny koszt dostawy dotyczy całej Polski.

6. Do ceny transportu  zostaną doliczone usługi dodatkowe:

a) dla płatności za pobraniem 9,99 zł,

b) dla płatności Przelewy24.pl, PayPal zgodnie z regulaminem sklepu,

c) usługi dodatkowe związane z wniesieniem towarów do budynku, podłączeniem sprzętu, zabraniem opakowań, odbiorem starego sprzętu lub inne usługi dodatkowe określone w regulaminie sklepu lub regulaminie dostaw.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie sklepu.

2. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie wiążą osób, które zawarły umowę sprzedaży towaru na warunkach niniejszej Promocji przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

3. Promocja trwa do wyczerpania zapasów lecz nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 roku.


1 Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. dla propozycji 10x0%, zawartego na okres 10 miesięcy, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 01.09.2016 r.  są następujące: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1100,00 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota kredytu  1100,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 1100,00 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; wysokość 10 równych rat miesięcznych 110,00 zł. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych w terminie od dnia 19.09.2016 r. do dnia 30.09.2016 r.
 
AGD HOME CIURA,WYSOKIŃSKI SPÓŁKA JAWNA występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-611, ul. Strzegomska 42c, udostępnia swoim klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług oraz przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług  zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem AGD HOME CIURA,WYSOKIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank S.A.

Szczegóły na www.santanderconsumer.pl

''

Przejdź do produktów LG

Pralki 

newsletter
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.