• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Kontakt dział handlowy: (22) 877 77 77, 0 801 011 997

Oszczędność aż się prosi - kupuj produkty LG i odbierz do 700 zł

''

Zobacz produkty LG

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Oszczędność aż się prosi”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Oszczędność aż się prosi”

(dalej zwanej „Promocją”).

1.2. Organizatorem Promocji jest Loyalty Point sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000491369 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.3. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do każdego z zakupionych produktów stanowi częściowy

zwrot kwoty za zakup produktów LG (dalej „nagroda”) z zastrzeżeniem, ust. 1.4 oraz ust. 1.5

1.4 Towarami objętymi Promocją są dystrybuowane przez LG Electronics Polska sp. z o.o. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwane razem wspólnie „Produktami”):

a) pralki LG, modele: F14U1JBS2, F14U2TDN0, F12U2TDN0, F14U2QDN0, F12U2QDN0, F10U2QDN0, F12A8CD,

F14A8TDS, F14A8TD, F12A8ND, F10A8ND, F1495BDS, F1496TD, F1296TD, F1296ND, F1096ND4, F1096ND dalej

zwane „pralkami”.

b) lodówki LG, modele: GBB530NSCQE, GBB530VMCQE, GBB530NSQFE, GBB530NSCFE, GBB530PZQFE,

GBB530PZCFB, GBB530PZCFE, GBB530PZCPS, GBB530PZQZS, GBF530NSQPB, GBB530NSQPB, GBB530PVQPB, GBB530SWCPB, GBB530SWQPB, GSP545NSYZ, GSL545NSYZ, GSP545PVYV, GSL545PVYV, GSL545SWYV, GS9366NECZ, GS9366PZQVD, GMJ916NSHV dalej zwane „lodówkami”.

1.5. Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Promocji trwa w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku albo do wyczerpania puli nagród, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze.

1.6 Sprzedaż Produktów odbywa się w placówkach handlowych sieci: RTV EURO AGD, Media Markt, Saturn, Media Expert, Partner RTV AGD, My Center, znajdujących się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w sklepach internetowych: www.euro.com.pl, www.oleole.pl, www.mediamarkt.pl, www.saturn.pl, www.mediaexpert.pl, www.electro.pl, www.2bis.pl, www.agdhome.pl, www.kakto.pl, www.mixmedia.pl, www.mycenter.pl, www.partneragdrtv.com.pl, dalej zwanych „Punktami Sprzedaży”.

2. UCZESTNICY PROMOCJI

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, nabywających Pralki i Lodówki marki LG , o których mowa w ust. 1.4., jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy LG Electronics Polska sp. z o.o. W Promocji nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w Promocji jej uczestnik powinien kolejno spełnić następujące warunki:

a) w okresie, o jakim mowa w ust. 1.5., nabyć w jednym z Punktów Sprzedaży przynajmniej jeden Produkt oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon lub fakturę) określający model zakupionego Produktu ,

oraz;

b) w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. zarejestrować się na stronie internetowej:

www.strefalg.pl/sieprosi , zwanej dalej „Stroną Promocji”;

c) po rejestracji o jakiej mowa w ust. 3.1. lit. b) nie później niż do 7 sierpnia 2015 r. zarejestrować Produkt na

Stronie Promocji.

3.2 Rejestrując się zgodnie z ust. 3.1 pkt b) uczestnik Promocji: a) podaje swoje następujące dane osobowe:

• imię,

• nazwisko,

• datę urodzenia,• adres zamieszkania,

• adres poczty elektronicznej,

• numer telefonu komórkowego, aktywowany w sieci operatora telefonii komórkowej korzystającego z

polskich zasobów numeracji;

b) podaje i potwierdza proponowane hasło do logowania na Stronie Promocji;

c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Promocji oraz w celach

marketingowych Organizatora,

d) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

3.3. Uczestnik Promocji, który dokonał rejestracji zgodnie z ust. 3.2. na podany adres poczty elektronicznej otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Rejestracja powinna zostać potwierdzona w ciągu 48 godzin od wysłania e-maila z prośbą o potwierdzenie, poprzez wejście na podany w tym e-mailu link do podstrony Strony Promocji. W wypadku bezskutecznego upływu tego terminu, rejestracja będzie uważana za niedokonaną.

3.4. Dokonanie prawidłowej rejestracji zgodnie z ustępami 3.2. oraz 3.3. umożliwia logowanie się na Stronie Promocji z użyciem hasła podanego przez uczestnika oraz adresu e-mail uczestnika Promocji w charakterze loginu.

3.5. W celu rejestracji Produktu o jakim mowa ust. 3.1. lit. c) uczestnik po zalogowaniu się na konto na Stronie Promocji, powinien wejść na podstronę „Rejestracja Sprzętu”, a następnie wybrać z listy lub wpisać:

a) model zakupionego Produktu,

b) nazwę sieci sprzedaży, w której dokonano zakupu Produktu,

c) datę zakupu w okresie, o jakim mowa w ust.1.5.,

d) numer seryjny Produktu,

e) zdjęcie lub skan paragonu albo faktury VAT potwierdzających zakup Produktu,

f) numer rachunku bankowego w Polsce, na który zostanie przekazana zostanie Nagroda.

3.6. Poprawna rejestracja Produktu zgodnie z ust. 3.5. powoduje uzyskanie przez uczestnika prawa do odpowiedniej nagrody z zastrzeżeniem ust. 3.10. i o ile pula nagród przypadająca za zakup danego modelu Produktu nie została wyczerpana.

3.7. Dane osobowe uczestnika Promocji w postaci adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, a także dane w postaci numeru seryjnego Produktu mają charakter unikalny. Ponowna rejestracja uczestnika z użyciem tego samego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub ponowna rejestracja tego samego numeru seryjnego Produktu nie jest możliwa.

3.8. Podany przez uczestnika Promocji numer seryjny Produktu podlega sprawdzeniu co do zgodności z kryteriami określonymi w ust. 1.4. Ze względu na możliwe opóźnienia w procesie sprawdzania natychmiastowa rejestracja Produktu nie zawsze może okazać się możliwa. W takim wypadku, uczestnik Promocji zostanie poproszony o ponowienie rejestracji w późniejszym terminie.

3.9. Uczestnik Promocji może zarejestrować więcej niż jeden nabyty Produkt, pod warunkiem, że w stosunku do wszystkich rejestrowanych Produktów została spełniona przesłanka, o jakiej mowa w ust. 3.1. lit a). Jeżeli rejestracja kolejnego Produktu nie następuje przy pierwszej rejestracji uczestnika Promocji, uczestnik powinien zalogować się na Stronie Promocji, a następnie zarejestrować kolejny Produkt podając dane o jakich mowa w ust. 3.5. W takim wypadku ust. 3.6. i 3.7. stosuje się odpowiednio.

3.10. W terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Produktu przez uczestnika przedstawiciel Organizatora weryfikuje informacje zawarte w dokonanej rejestracji, w szczególności czy zarejestrowany towar spełnia warunki uprawniające do przyznania nagrody. Przedstawiciel Organizatora może zwrócić się do dowolnego uczestnika Promocji, który dokonał rejestracji, z prośbą o przedstawienie oryginału lub kopii dowodu zakupu Produktu (paragonu lub faktury) określającego model zakupionego Produktu . W razie nieprzedstawienia dowodu zakupu zgodnie z wymienioną prośbą w wyznaczonym terminie, uczestnik Promocji traci wszelkie prawa związane z rejestracją Produktu . Prawa te uczestnik Promocji traci również w razie niemożliwości skontaktowania się z nim z wykorzystaniem wybranych przez przedstawiciela Organizatora lub Koordynatora danych kontaktowych użytych podczas rejestracji.

4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Promocji są częściowe zwroty kwoty za zakup Produktu o wartości od 150 do 700 zł.

4.2. Wartość Nagrody jest uzależniona od kategorii i modelu zakupionego produktu.

Kategoria Produktu

Model produktu

Wartość nagrody

LODÓWKI NO FROST

LODÓWKI

A+++-20%

GBB530NSCQE GBB530VMCQE A+++ GBB530NSQFE GBB530NSCFE GBB530PZQFE GBB530PZCFB GBB530PZCFE A++ GBB530PZCPS GBB530PZQZS GBF530NSQPB GBB530NSQPB GBB530PVQPB GBB530SW CPB GBB530SWQPB P-Kaiser (Canis) GSP545NSYZ GSL545NSYZ GSP545PVYV GSL545PVYV GSL545SWYV Lancaster GS9366NECZ GS9366PZQVD Multidoor GMJ916NSHV

PRALKI

Titan 2.0

F14U1JBS2 F14U2TDN0 F12U2TDN0 F14U2QDN0 F12U2QDN0 F10U2QDN0 Prime F12A8CD F14A8TDS F14A8TD F12A8ND F10A8ND Big-in F1495BDS Mega 2 F1496TD F1296TD F1296ND F1096ND4 F1096ND

WYDAWANIE NAGRÓD

400 zł

400 zł 400 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 400 zł 500 zł 500 zł 500 zł 700 zł 700 zł

200 zł

200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 300 zł 300 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł

LODÓWKI SIDE-BY-SIDE

PRALKI

5.

5.1. Po spełnieniu warunku o jakim mowa w ust. 3.1. lit c) uczestnikowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o podanie numeru konta, niezbędnego do przesłania Nagrody. Podanie danych przez uczestnika powoduje wysłanie

wiadomości e-mail na podany przez uczestnika adres z informacją o dokonanej rejestracji produktu i rozpoczęciu procesu weryfikacji zgłoszenia.

5.2. W terminie 14 dni od daty pozytywnego zakończona weryfikacji o jakiej mowa w ust. 3.10., nie później niż do 23 sierpnia 2015 r. uczestnikowi wysyłana jest nagroda.

5.4. Nagrody przesyłane są w formie przelewu na rachunek bankowy podany podczas rejestracji produktu na Stronie Promocji.

5.5. W razie niemożności przesłania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, traci on prawo do nagrody.

5.6. Zwrot zakupionego produktu objętego Promocją, zobowiązuje uczestnika do niezwłocznego zwrotu otrzymanej nagrody w formie przelewu na wskazane przez Organizatora konto bankowe.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać na piśmie lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na Stronie Promocji w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r. W przypadku przesłania reklamacji pocztą o zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data stempla pocztowego, z tym że nie będą uwzględniane reklamacje, które dotarły później niż do 10 września 2015 r.

6.2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

6.3. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Loyalty Point sp. z o.o., ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „LG - reklamacja”.

6.4. W formularzu reklamacyjnym o jakim mowa w ust. 6.1. uczestnik wpisuje imię, nazwisko, numer telefonu i adres e- mail oraz opis i powód reklamacji.

6.5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni niezwłocznie, nie później niż w terminie do 30 września 2015 r.

6.6. Nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem Promocji z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w szczególności z powodu zaprzestania używania przez uczestnika adresu poczty elektronicznej podanego podczas rejestracji.

7.2. Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.

7.5. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie Promocji.

7.6. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Promocji. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji w celach i w zakresie wskazanych powyżej.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.