• Język: Polski Polski
 • zmień

Język:

Infolinia pn - pt 9:00 - 18:00 (22) 877 77 77, 0 801 011 977

Regulamin sklepu

Ważne:

 

Od dnia 1 stycznia 2020r. obowiązuje nowa nazwa AGD Smart Wysokińscy Sp. J.

 

Poza nazwą spółki nie ulega zmianie dotychczasowa sposób działania spółki, jej adresy, dane kontaktowe, numery rachunków bankowych, NIP, Regon, osoby kontaktowe oraz kluczowy personel spółki.

 

Informujemy również, że oprócz sprzedaży za pośrednictwem domeny www.agdhome.pl, spółka uruchamia niebawem sprzedaż poprzez domenę www.agdsmart.pl

 

Kliknij po szczegóły dotyczące zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN SERWISU AGDHOME.pl od 25 grudnia 2014 roku

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Spółkę, w tym warunki świadczenia przez Spółkę na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną oraz zasady nabywania Produktów i usług posprzedażnych oferowanych przez Spółkę na odległość za pośrednictwem Serwisu, jak również za drogą telefoniczną.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 2

Definicje

Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Klient – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub działający w imieniu i na rzecz osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu w celu nabycia Produktu.
 2. Konto – udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca informacje o Użytkowniku oraz nabytych i obserwowanych Produktach. Dostęp do Konta wymaga każdorazowo podania loginu i hasła.
 3. Produkty – rzeczy ruchome oraz Usługi posprzedażne, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu.
 4. Punkt odbioru – prowadzony przez Spółkę punkt, w którym Klient może dokonać odbioru Produktów zakupionych w Sklepie pod adresem ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki ( zmiana lokalizacji od 30.01.2017 ).
 5. Rejestracja – uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta w Serwisie.
 6. Serwis – serwis internetowy działający w domenie agdhome.pl wraz ze wszystkimi podstronami, prowadzony przez Spółkę.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę dostępny w ramach Serwisu, prowadzący sprzedaż Produktów na odległość za pośrednictwem sieci internet oraz telefonicznie.
 8. Spółka – AGDhome Ciura, Wysokiński Sp.j. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), przy ul. Sławęcińskiej 8, Macierzysz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390508, NIP 527-265-88-97, REGON 143010335.
 9. Treści – wszystkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika.
 10. Umowa – zawierana pomiędzy Klientem a Spółką umowa sprzedaży Produktu, będąca umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827/2014).
 11. Umowy dodatkowe – umowy zawierane przez Klienta za pośrednictwem Serwisu z osobami trzecimi, w imieniu i na rzecz których działa Spółka, w szczególności umowy ubezpieczenia i kredytu.
 12. Usługi posprzedażne – usługi, które Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu, związane z nabyciem Produktu, zarówno świadczone przez Spółkę, w szczególności dostawa, wniesienie, montaż.
 13. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawej.
 14. Zamówienie – procedura nabywania Produktów za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie.

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:
  1. przegląd Produktów dostępnych w Sklepie,
  2. porównywanie Produktów dostępnych w Sklepie,
  3. oznaczanie Produktów, którymi użytkownik jest zainteresowany w celu łatwiejszego dotarcia do podstrony Serwisu zawierającej informacje na jego temat oraz umożliwiającej jego nabycie (schowek),
  4. zamieszczanie Treści,
  5. nabywanie Produktów,
  6. zawieranie Umów dodatkowych,
  7. przegląd nabytych Produktów,
  8. odstąpienie od Umowy.
  9. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji.
  10. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika ze Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
  11. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika (a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo firmy), adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.
  12. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Konta.
  13. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.
  14. Po otrzymaniu wypełnionego formularza na wskazany w nim adres poczty elektronicznej wysłana zostaje wiadomość zawierająca odnośnik do podstrony Serwisu. Rejestracja następuje z chwilą otwarcia w przeglądarce komputera Użytkownika podstrony Serwisu, do której przekierowuje odnośnik zawarty w przesłanej wiadomości.
  15. Z chwilą Rejestracji następuje utworzenie Konta, a Użytkownik zyskuje możliwość zamieszczania przez Treści, nabywania Produktów i zawierania Umów dodatkowych
  16. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

10. Spółka ma prawo do zablokowania lub dezaktywowania Konta, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni.

11. Spółka ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

12. Użytkownik ma prawo do żądania dezaktywowania swojego Konta w dowolnym czasie przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres serwis@agdhome.pl z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub później albo pisemnie na adres Spółki.

13. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 1. dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,
 2. zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi za pośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX i JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript oraz minimalna rozdzielczość ekranu 800x600px, Safari wersji 8.0 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript), w tym obsługującej technologie Java i Java Script),
 3. uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika,
 4. posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.

14. Zabronione jest:

 1. uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,
 2. blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Kont, innym Użytkownikom lub Spółce,
 3. dokonywanie bez zgody Spółki zmian w Serwisie,
 4. zamieszczanie w Serwisie bez zgody Spółki informacji handlowych lub jej rozsyłanie do Użytkowników,
 5. podszywanie się pod innych Użytkowników,
 6. naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników.

§ 4

Nabywanie Produktów

 1. Spółka umożliwia klientom nabywanie Produktów za pośrednictwem Sklepu lub telefonicznie.
 2. Informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 3. Nabywanie Produktów jest możliwe pod warunkiem Rejestracji, dostępu do konta poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji oraz spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 13 Regulaminu.
 4. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz KGO ( koszt gospodarowania odpadami ), nie zawierają natomiast kosztów Usług posprzedażnych.
 5. Koszt Usług posprzedażnych podawany jest w chwili wyboru przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zmiana ceny Produktów w Sklepie nie ma wpływu na ceny Produktów określone w Umowach zawartych przed dokonaniem  zmiany ceny.
 7. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje:
  1. wyboru Produktu, który planuje nabyć,
  2. sposobu odbioru Produktu, w tym miejsca i daty odbioru Produktu oraz wyboru Usług posprzedażnych,
  3. Umów dodatkowych, które Klient planuje zawrzeć,
 8. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą wyboru przez Klienta odnośnika (linku) z opisem „Zamawiam i płacę”.
 9. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie Rejestracji wysłana zostaje wiadomość zawierająca informacje o:
  1. wybranych przez Klienta Produktach, w tym Usługach posprzedażnych,
  2. wybranych Umowach dodatkowych,
  3. dacie złożenia Zamówienia,
  4. numerze Zamówienia,
  5. łącznej wartości wybranych Produktów, w tym cenie Produktów, kosztach wynikających z wybranego sposobu zapłaty, koszcie powiadomień SMS, kosztach wynikających z wybranego sposobu i terminu dostawy,
  6. wybranym sposobie zapłaty za nabycie Produktów,
  7. wybranym sposobie oraz terminie dostawy nabywanych Produktów,
  8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy,
  9. danych identyfikujących Spółkę,
  10. w przypadku wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umów dodatkowych, danych identyfikujących stronę takiej umowy,

a także odnośnik do podstrony Serwisu z umożliwiającej potwierdzenie woli zawarcia Umowy o treści zgodnej z informacjami zamieszczonymi w wiadomości oraz pouczenie o odstąpieniu od Umowy stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu i formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. Z chwilą otwarcia w przeglądarce komputera Użytkownika podstrony Serwisu, do której przekierowuje odnośnik zawarty w wiadomości, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, zawierającej komunikat o treści „Dziękujemy za potwierdzenie zamówienia XXXXX/YYYY. Zamówienie zostało skierowane do realizacji.” Klient jest związany złożoną ofertą.
 2. Zawarcie Umowy następuje w chwili otrzymania przez Klienta pocztą elektroniczną na adres wskazany w trakcie Rejestracji wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia oferty nabycia Produktów. Wysłanie wiadomości może być poprzedzone kontaktem telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak możliwości skontaktowania się z Klientem w terminie 5 dni od złożenia oferty uznaje się za cofnięcie oferty przez Klienta.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną postanowienia § 4 ust. 9 i 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że wiadomość zostaje wysłana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 4. W przypadku przerwania opisanej powyżej procedury składania Zamówienia lub zawarcia Umowy na którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy.

§ 5

Wykonanie Umowy

 1. Spółka umożliwia odbiór Produktów w następujący sposób:
  1. odbiór osobisty w Punkcie odbioru,
  2. odbiór osobisty w punktach Strefa Paczki DPD,
  3. dostawa do paczkomatów InPost,
  4. dostawa przesyłką kurierską,
  5. dostawa transportem własnym Spółki.
 2. Niektóre spośród wskazanych sposobów odbioru Produktów mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub miejsc odbioru Produktów.
 3. Zakupione Produkty dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Spółka umożliwia dokonanie zapłaty za nabywane Produkty w następujący sposób:
  1. przelewem na rachunek Spółki,
  2. gotówką przy odbiorze, Produktów,
  3. kartą płatniczą lub kredytową w Punkcie odbioru,
  4. przelewem przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych dotpay.pl, Przelewy24, PayPal,
  5. przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, o kapitale zakładowym w wysokości 520.000.000,00 zł, wpłaconym w całości, REGON 012736938, NIP: 527-20-46-102.
  6. przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039887, o kapitale zakładowym w wysokości 649 000 000 zł w całości opłaconym, numerze NIP 657-008-22-74
 5. Niektóre spośród wskazanych sposobów zapłaty mogą być niedostępne dla poszczególnych Produktów lub sposobów odbioru Produktów.
 6. W przypadku płatności przelewem, Spółka przystąpi do wykonania Umowy po zaksięgowaniu środków na rachunku Spółki.
 7. W przypadku płatności przy wykorzystaniu kredytu, Spółka przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania przez bank podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy.
 8. Niedokonanie przez Klienta zapłaty w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy uprawnia Spółkę do odstąpienia od Umowy w terminie kolejnych 21 dni bez konieczności dokonywania dodatkowych wezwań do spełnienia świadczenia (umowne prawo odstąpienia).
 9. Spółka zobowiązana jest umożliwić Klientowi odbiór nabytych Produktów w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile Umowa nie wskazuje późniejszego terminu.
 10. W przypadku znaczących różnic w terminach dostawy poszczególnych Produktów objętych jedną Umową, Spółka może zdecydować o dostarczeniu poszczególnych Produktów osobno, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez wpływu na koszt dostawy podany Klientowi w chwili zawarcia Umowy.
 11. Klient uprawniony jest do zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tego samego rodzaju jak nabyty Produkt. O zamiarze dokonania zwrotu Klient powiadomi Spółkę pocztą elektroniczną na adres sprzedaz@agdhome.pl. Wiadomość o trybie dokonania zwrotu Klient zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.

§ 6

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. poz. 121/2014), może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 i 20 Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy składa się pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji na adres sprzedaz@agdhome.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w chwili odbioru Produktów. Jeśli  Umowa dotyczy większej liczby Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściach – od odbioru ostatniego Produktu, partii lub części.
 6. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Spółka prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie Rejestracji.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą.
 8. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Spółka przyjmie jego ofertę lub przystąpi do wykonania Umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone za pośrednictwem Serwisu przez wybór opcji „Anuluj zamówienie” w Koncie. W takim przypadku oferta przestaje wiązać.
 9. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie, ponosi Klient.
 10. Spółka nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli  wybrał on sposób odbioru Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę.
 11. Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy, w szczególności wykonane Usługi posprzedażne, jeśli przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy zgłosił on żądanie wykonania Usługi posprzedażnej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 12. Klient nie ponosi kosztów świadczenia Usług posprzedażnych za czas do odstąpienia od Umowy, jeżeli nie zażądał spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 13. Spółka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 Regulaminu, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Spółka może zaoferować samodzielny odbiór Produktów od Klienta. W braku takiej propozycji Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy odstąpienie, Spółce lub przekazać je osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Spółka zaproponowała samodzielny odbiór Produktów od Klienta. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 16. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres Punktu odbioru.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 18. W chwili odstąpienia przez Klienta od Umowy wygasają powiązane z nią Umowy dodatkowe lub umowy dotyczące Usług posprzedażnych. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem Umów dodatkowych lub umów dotyczących Usług posprzedażnych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 11 Regulaminu.
 19. Jeżeli Umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Spółka poinformuje tę osobą o odstąpieniu przez Klienta od Umowy.
 20. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie Usług posprzedażnych, jeżeli Spółka wykonała w pełni taką usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Spółka nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta i służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. W zakresie usług konserwacji lub naprawy, w której Klient wyraźnie żądał, aby osoba działająca w imieniu i na rzecz Spółki do niego przyjechała w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Spółka świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 21. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy w części odstąpienie obejmuje tylko te Usługi posprzedażne, które dotyczą Produktu objętego odstąpieniem.

§ 7

Rękojmia za wady

 1. Spółka zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 2. Spółka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgłoszenia wad Produktów należy dokonywać pisemnie na adres Spółki, za pośrednictwem formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” zamieszczonego w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sprzedaz@agdhome.pl.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową. W szczególności Produkt jest niezgodna z Umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Spółka zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Spółkę przy zawarciu umowy, a Spółka nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
  4. Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
  5. Wobec Klienta będącego konsumentem, na równi z zapewnieniem Spółki traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że zapewnień tych Spółka nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
  6. Spółka jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej; a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
  7. Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Spółkę lub osobę trzecią, za którą Spółka ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Spółki.
  8. Spółka jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
  9. Jeżeli Klient jest konsumentem, a wada została stwierdzona przed upływem roku od wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu.
  10. Spółka jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy.
  11. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient nie będący konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.
  12. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
   1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
   2. żądać usunięcia wady,
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu,
   4. odstąpić od Umowy.
  13. Z roszczeń wskazanych w § 7 ust. 14 pkt 3 i 4 Regulaminu Klient nie może skorzystać, jeśli Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Spółkę albo Spółka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  14. Jeżeli Klient jest konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  15. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  16. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  17. Spółka jest obowiązana wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Spółka dołoży starań, aby wykonanie uprawnień Klienta nastąpiło w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, którego dotyczą roszczenia Klienta.
  18. Spółka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  19. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Spółka może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.
  20. Jeżeli Produkt został zamontowany, Klient może żądać od Spółki demontażu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Spółkę w terminie 14 dni Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Spółki.
  21. Koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Spółka. W szczególności obejmuje to koszty: demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz koszty ponownego zamontowania i uruchomienia.
  22. Spółka może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Produktu. Jeżeli Klient jest konsumentem, może on żądać od Spółki demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Produktu albo może żądać od Spółki zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Produktu.
  23. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w tym w razie zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy i wymiany Produktu na wolny od wad, jest obowiązany na koszt Spółki dostarczyć Towar do Punktu odbioru. Spółka obowiązana jest przyjąć od Klienta Produkt wadliwy.
  24. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Spółce w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Jeżeli Spółka nie wykonana obowiązku odebrania Produktu w terminie 14 dni, Klient może odesłać Produkt na koszt i niebezpieczeństwo Spółki.
  25. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.
  26. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Spółki o wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Spółki niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania Produktu przez Klienta lub do zawiadomienia Spółki o wadzie, jeżeli Spółka wiedziała o wadzie albo zapewniła Klienta, że wady nie istnieją.
  27. Jeżeli z powodu wady fizycznej lub prawnej Produktu Klient odstępuje od Umowy albo żąda obniżenia ceny, dostarczenia Produktu wolnego od wad zamiast wadliwego albo usunięcia wady, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
  28. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.
  29. Jeżeli Klient jest konsumentem a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Spółki zostaje ograniczona do roku od wydania Produktu.
  30. Roszczenia i uprawnienia Klienta wskazane w § 7 ust. 12 Regulaminu przedawniają się z upływem roku. Jednakże jeśli Klient jest konsumentem, przedawniają się one z upływem dwóch lat od wydania Produktu.
  31. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
  32. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym uprawnienia z rękojmi za wady termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. To samo dotyczy postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
  33. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Spółka wadę podstępnie zataiła.
  34. Jeżeli określony przez Spółkę lub producenta termin przydatności produktu do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania Produktu Klientowi, Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu, chyba że wady podstępnie zataiła.
  35. Do zachowania przez Klienta terminów do zbadania Produktu przez Klienta lub do zawiadomienia Spółki o wadzie wystarczy złożenie oświadczenia, w szczególności jego wysłanie Spółce, przed ich upływem.
  36. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu nie następuje mimo niezachowania terminów do zbadania rzeczy przez Klienta lub do zawiadomienia Spółki o wadzie, jeżeli Spółka wiedziała o wadzie albo zapewniła Klienta, że wady nie istnieją.

§ 8

Gwarancja

 1. Usługodawca nie udziela gwarancji na Produkty, chyba że co innego wskazano w opisie poszczególnych Produktów w Sklepie.
 2. Informacja o udzieleniu gwarancji przez producenta i jej treści na poszczególne Produkty zamieszczona zostanie każdorazowo w opisie danego Produktu.
 3. Zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji Klient może dokonać za pośrednictwem Spółki, w trybie wskazanym w § 7 ust. 3 Regulaminu, chyba że co innego wynika z treści gwarancji producenta Produktu. Spółka nie obciąży Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego prowadzonego na podstawie gwarancji producenta Produktu.
 4. Wybór roszczenia w przypadku usterki zakupionego Produktu należy do Klienta.

§ 9

Zamieszczanie Treści w Serwisie

 1. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik ma możliwość zamieszczania Treści w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zabronione jest:
  1. zamieszczanie w Serwisie Treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego oraz naruszających godność, dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a w szczególności treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub nawołującym do przemocy lub dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
  2. zamieszczanie w Serwisie Treści zawierających dane osobowe bez zgody osoby, której dane te dotyczą,
  3. zamieszczanie w Serwisie Treści komercyjnych, reklamujących lub promujących działalność gospodarczą Użytkownika lub osoby trzeciej, w tym ofert handlowych,
  4. zamieszczanie w Serwisie Treści niezwiązanych z Serwisem,
  5. zamieszczanie w Serwisie niezamówionych informacji handlowych (spamu),
  6. podejmowanie jakichkolwiek działań, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu lub uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad określonych w Regulaminie Spółka ma prawo do:
  1. usunięcia Treści zamieszczonych w Serwisie,
  2. zablokowania lub dezaktywowania Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie zapewnia, że:
  1. przysługuje mu do tego prawo, a w szczególności, że przysługują mu prawa majątkowe autorskie do zamieszczanych Treści, oraz
  2. nie narusza praw osób trzecich, w szczególności, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Treści dotyczących tych osób.
 5. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenie wobec Spółki w związku z naruszeniem przepisów prawa lub zasad współżycia społecznego w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika Treści w Serwisie lub z tytułu udzielenia Spółce przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu lub w wyniku korzystania przez Spółkę z Treści na podstawie udzielonej przez Użytkownika licencji, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu, w szczególności w związku z naruszeniem praw autorskich takiej osoby, Użytkownik zobowiązuje się zaspokoić takie roszczenie osoby trzeciej, zaś w przypadku zaspokojenia przez Spółkę takich roszczeń osoby trzeciej lub poniesienia przez Spółkę jakichkolwiek kosztów lub jakiejkolwiek szkody w związku z takimi roszczeniami osoby trzeciej, do zwrotu Spółce wszelkich poniesionych z tego tytułu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej oraz do naprawienia wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu przez Spółkę.
 6. Użytkownik niniejszym udziela Spółce bezterminowej licencji niewyłącznej na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i co do terytorium korzystanie przez Spółkę ze wszystkich Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie, w tym ich zwielokrotnianie, publikowanie, kopiowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez nadawanie, reemisję, udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz korzystanie z opracowań Treści w wyżej wymienionym zakresie, wraz z prawem udzielania sublicencji.
 7. Wykorzystując Treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie Spółka nie ma obowiązku wskazywania ich autorstwa lub źródła ich pochodzenia.
 8. Licencja, o której mowa w § 9 ust. 7 Regulaminu obejmuje korzystanie z Treści w celach marketingowych, w tym promocyjnych i reklamowych, Spółki lub osób trzecich, oraz Produktów.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników zamieszczonych w serwisie Treści innych Użytkowników bez ich zgody, za wyjątkiem korzystania w zakresie własnego użytku osobistego.
 10. Za zamieszczanie Treści w Serwisie Użytkownikom nie należy się wynagrodzenie.

§ 10

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną na adres serwis@agdhome.pl.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Spółce.
 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.
 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie poinformuje Klienta.

§ 11

Odpowiedzialność

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.
 2. Spółka zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników oraz za skutki działań Użytkowników stanowiących naruszenie Regulaminu.
 4. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczanych w Serwisie danych, w tym informacji lub wypowiedzi, lub związanej z nimi działalności Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

§ 12

Spory

 1. Spory pomiędzy Spółką a Klientem należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. W przypadku Klientów nie będących konsumentami właściwym miejscowo będzie sąd, w którego okręgu siedzibę ma Spółka.
 3. Klient będący konsumentem jest uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest pod adresem http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. W celu wszczęcia takiej procedury konieczne jest wypełnienie wniosku o rozpoznanie sprawy na formularzu udostępnianym w sekretariatach sądów i na stronach internetowych sądów i wniesienie go do sądu.

§ 13

Inne postanowienia

 1. Spółka ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Umowy zawarte przed wejściem w życie zmian będą realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu zawarcia Umowy.
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub zgłoszenia żądania usunięcia Konta w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu agdhome.pl

Polityka prywatności

Serwisu agdhome.pl

W celu podkreślenia znaczenia, jakie przypisujemy ochronie prywatności Użytkowników i poufności zamieszczanych przez nich danych oraz w związku z obowiązkiem udzielenia informacji dotyczącej wykorzystywania plików cookies, niniejszym przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianych w ramach korzystania z Serwisu agdhome.pl.

Informujemy, że administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie jest AGDhome Ciura, Wysokiński Sp.j. z siedzibą w Warszawie (01-248), przy ul. Jana Kazimierza 35/37 lokal 125, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390508, NIP 527-265-88-97, REGON 143010335.

Podanie przez Użytkownika dokonującego Rejestracji danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rejestracji w Serwisie.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144/2001, poz. 1204 z późn. zm.), w tym z poszanowaniem określonych w przepisach zasad zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Wszelkie dane osobowe udostępniane w trakcie rejestracji podlegają włączeniu do zbioru danych osobowych zgłoszonego do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Spółka przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:

 1. nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy świadczenia usług drogą elektroniczną łączącej Użytkownika ze Spółką,
 2. zawierania i wykonania umów sprzedaży na odległość Produktów, świadczenia Usług
 3. posprzedażnych oraz zawierania i wykonania Umów dodatkowych, a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z tymi umowami,
 4. w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w zakresie i celu wskazanym powyżej.

Użytkownik w każdym czasie na prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych oraz ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych dla  prawidłowego świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Spółka będzie uprawniona do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym. Wgląd w swoje dane osobowe, ich modyfikowania i usuwania dokonuje się w Koncie w Serwisie. Dopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń dotyczących konieczności wprowadzenia tego rodzaju zmian pisemnie na adres Spółki.

Pomimo usunięcia przez Użytkownika jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, Spółka jest uprawniona do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania wcześniej zawartych umów lub dochodzenia roszczeń.

Spółka jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Spółka bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

Spółka, bez odrębnej zgody Użytkowników nie będzie przetwarzać danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej, w szczególności w celach promocyjnych i marketingowych, z zastrzeżeniem, że na adres poczty elektronicznej podany w Koncie Spółka może wysyłać informacje dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści Regulaminu.

W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody Spółka może wysyłać na adres wskazany w Koncie informacje handlowe dotyczące oferowanych w Serwisie Produktów lub usług (newsletter). W takim przypadku Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania informacji kierując odpowiednie oświadczenie w trybie wskazanym w otrzymanej wiadomości. W takim przypadku Spółka niezwłocznie zaprzestanie wysyłania informacji Użytkownikowi.

Spółka jest uprawniona do przetwarzania następujących danych charakteryzujących sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu:

a)    oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b)    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, w tym numer IP,

c)    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

d)    informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu.

Spółka jest uprawniona do powierzania przetwarzania danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, w tym przekazywania danych osobowych osobom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Spółka bierze odpowiedzialność za przestrzeganie przez taką osobę zasad przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach prawa.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)    analizy preferencji osób korzystających z Serwisu odnośnie prezentowanych w nim treści,

b)    dostosowania treści prezentowanych w Serwisie do preferencji osób korzystających z Serwisu,

c)    analizy sposobu korzystania z Serwisu,

d)    umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu bez konieczności logowania się na każdej odwiedzanej podstronie Serwisu.

Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu, w zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od Spółki, jak i od osób trzecich, jeśli jest to wskazane dla osiągnięcia celów korzystania z plików cookies.

Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Dokonując Rejestracji w Serwisie, a następnie logując się do Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na posługiwanie się plikami cookies niezbędnymi dla prawidłowego działania Serwisu. W pozostałym zakresie odmowa zgody na przechowywanie plików cookies, w tym dokonana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania z Serwisu, choć może wpływać na sposób jego działania.

Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu, zmian w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności oraz w przypadku dalszego rozwoju Serwisu. Jeśli tak się stanie, zostaniecie Państwo poinformowani o zakresie wprowadzanych zmian na zasadach analogicznych do zmiany Regulaminu Serwisu.

W każdej chwili możecie Państwo zgłaszać do Spółki pytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy je kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres serwis@agdhome.pl.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu AGDhome.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktów, a w przypadku nabycia większej liczby Produktów, dostarczanych osobno, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z Produktów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pisemnie na adres AGDhome Ciura, Wysokiński Sp.j., ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub pocztą elektroniczną na adres: sprzedaz@agdhome.pl.
 4. Mogą Państwo skorzystać z powyższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani przez Państwa o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam Produkty na adres AGDhome Ciura, Wysokiński Sp.j., ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkty przed upływem terminu 14 dni.
 3. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. W przypadku Produktów, które ze względu na swój rozmiar nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 139 złotych.
 4. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.
 5. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Serwisu agdhome.pl

AGDhome Ciura, Wysokiński Sp.j.

ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja/My(*) _______________________________________________________________________, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zawartej w wyniku złożenia przeze mnie zamówienia nr      _______________________________.

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)   _________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)     _________________________________________________

Adres konsumenta(-ów)         _______________________________________________________

Data    ________________________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_________________________                                                          _________________________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym AGDhome.pl od 24.12.2014.


Zawarcie transakcji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem zakupu.


1. Strony transakcji

a) nabywcą w sklepie internetowym może być osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

c) właścicielem sklepu działającego pod adresem http://www.agdhome.pl jest firma "AGD Home Ciura, Wysokiński Sp.J." z siedzibą główną w Warszawie przy ulicy Jana Kazimierza 35/37 lokal 125, numer NIP5272658897, numer KRS 0000390508, rejestracja przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII oddział gospodarczy krajowego rejestru sądowego.

2. Oferta sklepu

a) wszystkie ceny znajdujące się na stronie http://www.agdhome.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażane w złotych polskich,

b) wszystkie proponowane przez nas produkty są fabrycznie nowe i posiadają oryginalną gwarancję Producenta,

c) Wiążącą informację o terminie realizacji zamówienia otrzymasz od naszego konsultanta drogą e-mailową bądź telefoniczną.

3. Zamawianie produktów

a) zamówienie powinno zostać złożone poprzez stronę internetową lub telefonicznie (wymagane jest potwierdzenie mailowe zamówienia),

b) w ciągu 24 godzin od daty wpłynięcia zamówienia Konsultant AGDhome.pl skontaktuje się z Państwem drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu uzgodnienia szczegółów transakcji - jeśli zamówienie nie zostało potwierdzone drogą mailową przez Klienta,

c) w przypadku, gdy nie można skontaktować się z klientem (np. błędnie podany numer telefonu, bądź adres e-mail), zamówienie zostanie anulowane po 5 dniach roboczych od momentu złożenia zamówienia,

d) w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

e) w przypadku towarów mało popularnych zamówienie może być zrealizowane dopiero po wpłacie zaliczki w wysokości 10% wartości towaru, informację taką otrzymasz od naszego konsultanta drogą e-mailową bądź teleforniczną.

f) moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez kupującego.

4. Sklep zastrzega sobie prawo:

a) odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u Dostawców. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiła by oczywista niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

b) odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych,

c) do anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

5. Koszty dostaw kurierskich i odbiory osobiste

a) Zależny od wagi produktu (cennik brutto):

Waga przesyłki

Cena brutto

do 1 kg

17 zł

do 3 kg

19 zł

do 5 kg

22 zł

do 10 kg

29 zł

do 15 kg

49 zł

do 20 kg

69 zł

do 30 kg

79 zł

do 100 kg

139 zł

do 150 kg

219 zł

Koszty dostawy mogą ulec zmianie ze względu na duże gabaryty opakowania. Koszty naliczane są przez system automatycznie po dodaniu produktów do koszyka. Koszt dostawy w koszyku dotyczy zakupu 1 sztuki z danego modelu produktu, w przypadku zakupu większej ilości produktów koszt dostawy może ulec zmianie. Koszt dostawy w takim przypadku zostanie potwierdzony przez naszego konsultanta.

W standardzie firmy kurierskiej jest doręczenie paczki w 24 godziny, palety w 48 godzin. Kurierzy dostarczają przesyłki w godzinach od 9:00 - 17:00, w celu ustalenia konkretnej godziny dostawy podajemy numery listów przewozowych.

b) Usługi dodatkowe:

  • pobranie kwoty COD : 10zł brutto za każde rozpoczęte 1000zł
  • pobranie przez kuriera maksymalnie do kwoty 5499 zł,
  • doręczenie w sobotę : koszty przesyłki x2 ( minimum 35zł )
  • ubezpieczenie przesyłki do 5000 zł jest bezpłatne, powyżej tej kwoty ubezpieczenie jest płatne w zależności od zadeklarowanej kwoty – w celu ustalenia konkretnej kwoty prosimy kontaktować się z działem handlowym sklepu.
  • koszt palety euro 10zł

c) Odbiory osobiste:

  • Punkt odbiorów towarów: ul. Sławęcińska 8, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki
  • Pracownicy sklepu nie ładują towaru towarów do samochodu, w związku z powyższym nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe podczas pakowania. Dlatego prosimy o przygotowanie się do odbioru przesyłek.


6. Formy płatności

a ) przelew na konto wskazane na potwierdzeniu realizacji zamówienia ( bez kosztów dodatkowych ), nr konta wysyłany jest na adres mailowy po potwierdzeniu zamówienia.
Prosimy o wpisywanie w tytule przelewu - numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie co znacznie ułatwi Państwu komunikację z nami jak również przyspieszy realizację zamówienia. Towar może być wydany lub wysłany po zaksięgowaniu przelewu na koncie.

b ) za pobraniem (doliczana jest opłata manipulacyjna 9,99 zł brutto)

c ) gotówka przy odbiorze własnym (bez kosztów dodatkowych)

d ) płatność kartą płatniczą w punkcie odbioru ( doliczana jest prowizja operatora 0,9% )

d ) przelew za pośrednictwem serwisu PayPal ( doliczana jest prowizja operatora 1,9% )

d ) przelew za pośrednictwem serwisu dotpay (doliczana jest prowizja operatora 1,4% )

7. Montaż urządzeń AGD i RTV

Oferujemy możliwość montażu mebli i urządzeń przez partnerskie studia mebli kuchennych.
Szczególnie polecamy obsługe kompleksową, przy montażu zaprezetowane będą również specjalne funkcje zakupionych urządzeń. O szczegóły prosimy pytać handlowca.


8. Recykling, zwrot zużytego sprzętu

Istnieje możliwość zwrotu "zużytego" sprzętu AGD, w przypadku zakupu np. nowej zmywarki mogą Państwo odesłać na swój koszt pod adres siedziby AGDhome.pl swoją starą zmywarkę ( za 1 sztukę nowo nabytą przyjmiemy od Państwa 1 sztukę zużytą ) - sztuka za sztukę.

Innym rozwiązaniem jest dostarczenie do naszego punktu odbioru "starego" zużytego sprzętu w zamian za zakupioną nową sztukę.

Świadczymy również usługę odebrania zużytego sprzętu od Państwa ( dotyczy dostaw transportem AGDhome.pl na terenie Mazowsza ), koszt odebrania zużytego sprzętu i dostarczenia do naszego punktu utylizacji wynosi 40 zł brutto. Usługę należy dodać do koszyka wybierając sposób dostawy lub ustalić z naszym konsultantem. Sprzęt przeznaczony do odebrania powinien być wcześniej przygotowany tzn. odłączony od sieci i instalacji oraz opróżniony.


9. Gwarancja i reklamacje

a) każdy oferowany przez nas produkt posiada gwarancję autoryzowanego serwisu Producenta,

b) przy odbiorze towaru w obecności kuriera, klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a także czy towar jest zgodny z zamówieniem.

c) stwierdzenie uszkodzenia mechanicznego sprzętu, a także spisanie w obecności kuriera "protokołu szkody" w dniu doręczenia jest podstawą rozpatrzenia reklamacji, takie protokoły prosimy załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego Protokół szkody powinien być spisany z kurierem w momencie odbioru przesyłki i zawierać informacje o ewentualnych uszkodzeniach opakowania lub ingerencji zewnętrznej. Z tak spisanym protokołem towar wymieniamy na nowy. W przypadku gdy protokół szkody (uszkodzenia mechaniczne) spisany jest w terminie późniejszym niż data dostarczenia, reklamacje uszkodzeń mechanicznych nie będą rozpatrywane. Prosimy o szczególne sprawdzanie przesyłek kurierskich.

d) lista punktów serwisowych znajduje się na gwarancjach dostarczanych wraz z produktami lub z dowodem zakupu,

e) jakiekolwiek problemy techniczne rozpatrywane są przez autoryzowane punkty serwisowe producenta na terenie całego kraju.

10. Zwroty towarów

a) w okresie 10 dni od dostarczenia zakupionego towaru (decyduje data przyjęcia paczki na liście przewozowym), nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i zwrotu zakupionego towaru pod warunkiem, że towar, w tym jego opakowanie, znajdować się będzie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; w takim przypadku podlegają zwrotowi wszelkie koszty transakcji poniesione przez konsumenta;

b) dopuszczamy możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru po upływie 10-dniowego terminu lub przez osoby, którym uprawnienie określone w pkt. 10 a) nie przysługuje; w takim przypadku prosimy o zwrócenie się do naszego Działu Handlowego drogą mailową lub telefoniczną; osoby upoważnione podejmą decyzję, czy zwrot może być przyjęty; pomimo zgody na zwrot nie będzie on mógł być przyjęty, jeżeli towar lub opakowanie będą niekompletne, uszkodzone lub w jakiejkolwiek formie dyskwalifikującej towar do ponownej odsprzedaży, nie dotyczy to uszkodzeń stanowiących wady towaru;

c) w przypadku decyzji pozytywnej w kwestii zwrotu w trybie opisanym w pkt. 10 b) zostanie pobrana opłata związana z kosztami logistyki i dokumentacji zwrotu w wysokości 10% wartości zwracanego towaru, nie mniej niż 100 zł brutto;

d) postanowienia pkt. 10 a)-c) nie wyłączają uprawnień do odstąpienia od umowy wynikających z przepisów o rękojmi za wady lub odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową;

e) niezależnie od trybu dokonania zwrotu towaru, należy do niego dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dane do przelewu, oryginał paragonu lub faktury VAT oraz kartę gwarancyjną;

f) niezależnie od trybu dokonania zwrotu towaru, koszt transportu zwrotnego pokrywa Klient zwracający towar; towar należy przesłać na adres siedziby firmy AGD Home Ciura, Wysokiński Sp.J.;

g) niezależnie od trybu dokonania zwrotu towaru, informacja o zwrocie musi być przekazana sklepowi przed jego dokonaniem; w przeciwnym wypadku przesyłka może nie zostać przyjęta;

h) w przypadku odstąpienia od umowy, zwrot ceny i innych uiszczonych opłat następuje przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki; w przypadku, gdy na zakupiony towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez klienta faktury korygującej.


11. Postanowienia końcowe

a) zawartość internetowego sklepu Agdhome.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 543.

b) wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez Producentów i są wykorzystywane wyłącznie do celów handlowych,

c) opisy pochodzą ze stron Producentów oraz Dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec AGDhome.pl,

d) złożenie zamówienia przez klienta jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

e) witryna sklepu internetowego AGDhome.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny. Pliki cookies wykorzystywane przez AGDhome.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywyania takich informacji jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym przypadku moga Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Państwo korzystacie.

f) powyższy regulamin został poddany weryfikacji oraz spełnił kodeks dobrych praktyk firmy Wellmark, której działania popierane są przez Unię Europejską, stowarzyszenia branżowe.

certyfikat rzetelna firma    Certyfikat Wellmark''

12. Dane firmy

Nazwa firmy: „AGD Home Ciura, Wysokiński Sp. J."

Adres: ul. Jana Kazimierza 35/37/125, 01-248 Warszawa

Punkt odbiorów osobistych, Parter lokal 24

13. Znajdziesz nas na najbardziej popularnych porównywarkach cenowych oraz portalach internetowych:

''        ''       ''      '' ''  ''    ''   ''

Kontakt

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00

(22) 877 77 77

0 801 011 977

tel. komórkowe:

+48 533 100 068

+48 575 706 200

+48 696 032 772

email: sprzedaz@agdsmart.pl

Punkt Odbiorów: pn - pt  9:00 - 17:00

 

Dział importu:

tel: +48 604 509 100
e-mail:
piotr@agdsmart.pl

 

Dział exportu:

tel: +48 533 489 433

e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

 

Kontakt dla firm, architektów, projektantów wnętrz:

tel: + 48 533 100 058

e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

 

Serwis i reklamacje
pn - pt 9:00 - 17:00

tel: +48 731 977 790

reklamacje@agdsmart.pl

formularz reklamacje

 

formularz kontaktowy

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Aktualności
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.